Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására…

Pályázati felhívás nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Zalamerenye község közigazgatási területén a települési és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését végző közszolgáltatót e pályázat alapján választja ki, ezért az alábbi felhívást teszi közzé:

 

1. A szerződés meghatározása:          Közszolgáltatási szerződés

 

2. A közszolgáltatás jellemzői:

A felhívás a települési és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló létesítmények kiürítésére és települési és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására, ártalommentes elhelyezésére irányul. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatás Zalamerenye község egész közigazgatási területére terjed ki.

 

A település lakosságának száma 2013. január 01. napján: 180 fő

Zalamerenyén a szennyvízcsatorna hálózatra nem kötött ingatlanok száma 2013. december 31-én: 28 ingatlan, 644 m3 vízfogyasztással. (Dél-Zalai Víz-és Csatornamű Zrt. által közölt becsült adat.)

 

Zalamerenye község esetében a kijelölt ártalmatlanító és leürítési hely:

 

Pályázó (a továbbiakban: ajánlattevő) a csökkenő kapacitásból adódó esetleges kártérítési, vagy elmaradt haszon megtérítése iránti igényt nem érvényesíthet.

 

A közszolgáltatás megkezdésének időpontja: 2015. február 1.

 

A közszolgáltatás ellátásának tervezett időtartama: A közszolgáltatási szerződés megkötéstől

számított 3 év

 

A közszolgáltató kötelezettségei:

Köteles a közszolgáltatást a bejelentéstől számított 2 munkanapon belül – az igénylővel egyeztetett időpontban – elvégezni.

A szennyvízszállítást kizárólag erre a célra készített, zárt rendszerű, az érvényes jogszabályoknak megfelelő járművel végezheti.

A szállításra használt eszközön az üzemeltető cégjelzését, nevét és címét az alapszíntől eltérő színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal köteles ellátni.

 

Köteles a szállított szennyvíz eredetére vonatkozó iratokat 5 évig megőrizni.

 

Az előző évben igénybe vett szolgáltatásról tárgyév február 15. napjáig köteles adatot szolgáltatni az önkormányzatnak. Az adatszolgáltatás az igénybe vevő nevét, címét, az összes szippantás mennyiségét (m3) tartalmazza.

 

4. Az ajánlattevővel szemben támasztott követelmények:

 

Az ajánlattevőnek legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkeznie kell:

 

a) a felhívásban megjelölt tevékenység végzéséhez szükséges – külön jogszabályokban megállapított – érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel (a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kiállított minősítő okirattal);

 

b) a közszolgáltatás ellátásához szükséges – hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki állapotban levő – járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel, valamint olyan – tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében levő – hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és karbantartására;

 

c) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;

 

d) a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – és a jogszabályok előírásainak megfelelően képzett – szakemberrel;

 

e) nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel.

 

f) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közszolgáltatásra vonatkozó díjkalkulációt is, amelyet a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint kell elkészíteni.

 

g) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati felhívás feltételeinek elfogadásáról szóló nyilatkozatot is. Valamint az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívül végzett gazdasági tevékenysége nem veszélyezteti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését. A nyilatkozatot arról, hogy a közös ajánlattevők jelöljék meg maguk közül azt a szervezetet vagy személyt, amelyet – nyertességük esetén – az ajánlatkérő közszolgáltatónak minősít.

 

h) Az ajánlattevő ajánlatának tartalmaznia kell a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII.28.) Korm. rendeletben az ajánlatra vonatkozó kötelező tartalmi elemeket (mint például):

a) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére;

b) a közszolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre álló eszközökre, berendezésekre, technológiára, műszaki felszereltségre, létesítményekre;

c) a közszolgáltatás minőségének biztosítása érdekében tett módszerekre, intézkedésekre, illetve vizsgálati eszközök alkalmazására;

d) a közegészségügyi, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból jelentős intézkedéseknek a bemutatására;

e) az elkülönített hulladékgyűjtésre;

f) a közszolgáltatás és a településen végzett más hulladékgazdálkodási tevékenységek kapcsolatának, összhangjának alakítására;

g) a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére;

h) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére;

i) a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire;

j) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok finanszírozásának módjára;

k) az ajánlatban meg kell jelölni a közszolgáltatás azon részét, amelyre vonatkozólag az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező harmadik személlyel kíván szerződést kötni;

 

Az ajánlattevőnek alkalmasságát a rendelkezésére álló dokumentációk fénymásolatának ajánlathoz csatolásával és írásbeli nyilatkozatokkal igazolnia kell.

 

5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

 

A szolgáltató által kiállított számla lakosság által történő kiegyenlítése a szolgáltatás teljesítésekor, a helyszínen történik.

A szolgáltató vállalkozó minden év. október 31. napjáig kezdeményezheti a következő évre vonatkozó szolgáltatási díj felülvizsgálatát.

 

6. Az ajánlatok bírálati szempontjai:

 

A pályázat nyertese a jogszabályokban, valamint a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek legjobban megfelelő, összességében a legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó lesz.

 

7. Az ajánlatok beérkezésének határideje:     2015. január 9. 10.00 óra

 

9. Az ajánlatot az alábbi címre kell eljuttatni:

 

Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

 

10. Az ajánlat nyelve: magyar

 

11. Az ajánlat benyújtásának módja:

 

Cégszerűen aláírva, két eredeti példányban, sértetlen, zárt cégjelzés nélküli borítékban, melyen kérjük feltüntetni

„Zalamerenye – nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz hulladékkezelési közszolgáltatás” jeligét.

 

12. Az ajánlatok elbírálása:

 

Az ajánlatok benyújtási határidejét követő rendes képviselő-testületi ülés. Az eredményről a pályázók írásban értesülnek.

 

13. A közszolgáltatási szerződés megkötésének tervezett határideje:2015. január 31.

 

14. A közszolgáltatási szerződés megkötése:

 

a) közszolgáltatási szerződést az önkormányzat képviselő-testületének a pályázat nyertesével az eredményhirdetést követő 15  napon belül kell megkötni,

 

b) a közszolgáltatási szerződésben az önkormányzat kötelességeként kell meghatározni

– a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatását,

– a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolásának elősegítését,

– a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítését.

 

c) a közszolgáltató – a közszolgáltatás azonos elemére több vállalkozás együttes pályázatának nyertessége esetén: a közszolgáltatók – kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását,

 

d) a közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni:

 

– a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását,

– a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését,

– a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását,

– a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzését,

– a közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól a települési önkormányzat képviselő-testületének történő legalább évenkénti egyszeri tájékoztatást,

– a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetését,

– a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetését,

– a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítását.

 

15. A pályázati felhívás megjelenésének helye, ideje:

 

Zalamerenye Község Önkormányzat honlapja; 2014. december 3.

www.zalamerenye.hu internetes oldal.

 

További információ:

 

További felvilágosítás: Torma László aljegyző Tel.: 06 93 340-100; e-mail: aljegyzo@zalakaros.hu

 

Zalamerenye, 2014. november 28.

 

Zalamerenye Község Önkormányzata