Bursa Ösztöndíj Pályázat 2023.

BURSA HUNGARICA

FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT 2023.

 

Zalamerenye Község Önkormányzata pályázatot ír ki a 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatás Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra felsőoktatási hallgatók számára. A pályázatra az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400 %- át  jelenleg (114.000,- Ft), valamint a gyermekét egyedül nevelő szülő, gyám esetében a 450%-át jelenleg ( 128.250,- Ft).

A pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázataikat a pályázók az EPER-Bursa rendszerben.

(Elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx)

A személyes pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A részletes pályázati kiírás a www.eper.hu internetes portálon, a www.zalakaros.hu honlapon olvasható, illetve tájékoztatás kérhető az önkormányzat hivatalában is.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

– doktori (PhD) képzésben vesz részt

– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik: felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022 őszén már nem áll fenn, úgy a 2023/2024. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2022/2023. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű- a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik: a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2023. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 3.

Helye: Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal Zalakaros, Gyógyfürdő té

Related posts